GDVN- Chúng tôi tin, chờ đợi thầy Nguyễn Kim Sơn sẽ có những kế hoạch hành động trong một ngày sớm nhất để giúp cho giáo dục phổ thông nước nhà ngày càng khởi sắc hơn.